Sök företag

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10§.

UPPRÄTTHÅLLARE AV REGISTRET

Oy Jobspin Ab (FO-nummer: 2598633-9)
Heikfolkvägen 9
64230 Närpes

 

PERSON SOM HANDLÄGGER REGISTERÄRENDEN

Tom Stenholm
Telefon 0400 593040
E-post:info [at] jobspin.fi

 

REGISTRETS NAMN

Oy Jobspin Ab:s kundregister

 

ÄNDAMÅLET MED REGISTRET

En kunds personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:

 • skötsel och utvecklande av kundförhållande
 • producering av tjänsten
 • säkerställande av kundhändelser
 • utveckling av kundtjänst och affärsverksamhet
 • marknadsföring
 • analysering och statistik
 • opinions- och marknadsundersökningar samt
 • andra motsvarande användningsändamål

Oy Jobspin Ab har rätt att publicera uppgifter i kundregistret elektroniskt eller skriftligen om inte kunden uttryckligen har förbjudit detta. Kunden har rätt att förbjuda publicering av uppgifterna genom att meddela detta till registerföraren.

 

REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer, e-postadress
 • registreringsuppgifter, såsom användarnamn, signatur, lösenord och liknande
 • ålder, kön, titel eller yrke och modersmål
 • uppgifter gällande kundförhållandet, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, försäljaruppgifter, kundreturer och kontakter, utlottnings- och tävlingsuppgifter samt avbeställningsuppgifter
 • uppgifter nödvändiga för kommunikation och användning av tjänsterna såsom sökuppgifter 
 • eventuella lov och medgivanden
 • eventuella förbudsuppgifter
 • övriga eventuella uppgifter som insamlats med kundens medgivande

Personregistret innehåller följande uppgifter:

 • personens för- och efternamn
 • e-postadress
 • postadress
 • eventuellt telefonnummer
 • uppgifter om behandlade beställningar
 • Postens uppföljningsuppgifter om en beställning

 

REGELMÄSSIGT ANVÄNDA INFORMATIONSKÄLLOR

Personuppgifter insamlas i regel från den registrerade själv. Därtill kan de insamlas från Oy Jobspin Ab:s datasystem, när den registrerade registrerar sig i tjänsten och använder tjänster samt genom av registerhållaren upprätthållna sociala medier.

Personuppgifter kan samlas in, lagras och uppdateras även genom användande av annan registerhållares tjänst eller genom avtal gjort med ett samfund.

 

REGELENLIG ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU:S OCH EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDETS GRÄNSER

Registerhållaren kan överlåta uppgifter inom de gränser som är tillåtna i lag bland annat till registerhållarens samarbetspartners i marknadsföringssyfte om inte den registrerade uttryckligen har förbjudit överlåtande av uppgifterna. Uppgifter kan överföras utanför EU:s och europeiska ekonomiska samarbetsområdets gränser i enlighet med personuppgiftslagen.

 

PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Användningsrätt till registret har enbart de anställda av registerhållaren och andra anvisade personer som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Registret är skyddat genom användarnamn och lösenord. Uppgifterna är tekniskt skyddade med brandvägg.

 

GRANSKNINGSRÄTT

Den registrerade har rätt att granska uppgifter som lagrats i Oy Jobspin Ab:s kundregister om honom eller henne.En skriftlig, undertecknad begäran om granskning skall sändas till den registeransvarige. En begäran om granskning kan även framföras personligen på registerhållarens verksamhetsställe. En begäran om granskning kan göras avgiftsfritt en gång per år. En begäran om granskning besvaras utan dröjsmål, i allmänhet inom två veckor från att begäran framställdes.

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans uppgifter används till direktmarknadsföring, distansförsäljning samt opinions- och marknadsundersökningar. Den registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter om honom ändras genom att ta kontakt till den registeransvarige eller genom att meddela om detta till registerhållarens kundtjänst.

 

ANVÄNDINGEN AV COOKIES

Oy Jobspin Ab använder cookies i sin tjänst, med hjälp av vilka man följer bland annat besökarantal och uppgifter om webbläsare. Även användarens IP-adress lagras med hjälp av cookies. En användare kan dock inte identifieras enbart med hjälp av cookies. Genom användning av cookies strävar vi till att förbättra vår tjänst. En användare kan neka användandet av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Även tredje parter kan dra nytta av och samla uppgifter genom användandet av cookies.